top of page
The only sin that is not forgiving is a rejection of the word of God.

Ungajwayeli ukona

"Ingabe uyafuna ukukholelwa okushiwo iBhayibheli

noma ithini into oyifundisiwe?"

1

“Isono esiholela ekufeni siwukwenqaba ngamabomu ukukholelwa kuJesu Kristu, ukulandela imiyalo kaNkulunkulu, nokuthanda abafowabo.”

 

Isono kuphela esingathetheleli ukwenqaba izwi likaNkulunkulu.

4Wonke owenza isono uyeqa umthetho; isono singukweqa umthetho.5 Wena yazi ukuthi yena wabonakala ukuze asuse izono, futhi asikho isono kuye.6Cha ohlala kuye wenza isono; kakho owenza isono oke wambona loba omaziyo.7 Kancane children, makungabikho muntu onikhohlisayo.Lowo owenza ukulunga ulungile, njengoba yena elungile. 8 Lowo owenza umkhuba ukona ungokaSathane, ngoba uSathane ubelokhu esona kusukela ekuqaleni. Isizathu iNdodana kaNkulunkulu yabonakala ukuba ichithe imisebenzi kaSathane.9Cha ozelwe nguNkulunkulu wenza umkhuba ukona, ngokuba inzalo kaNkulunkulu ihlala kuye; futhi akanakuqhubeka enza isono, ngoba uzelwe nguNkulunkulu. 10 ngo lokhu kusobala ukuthi bangabantwana bakaNkulunkulu nokuthi bangabantwana bakaSathane: yilowo nalowo ongenzi ukulunga akasiye okaNkulunkulu, nalowo ongamthandi umzalwane wakhe.

Thandanani

11 Ngobayilo umlayezo enawuzwa kusukela ekuqaleni, ukuthi sithandane.12 Thina angabi njengoKhayini owayengowomubi wabulala umfowabo. Futhi wambulalelani? Ngoba izenzo zakhe zazizimbi futhi ezomfowabo zazilungile.13 Yenzani ningamangali bazalwane.c ukuthi izwe liyanizonda.14 Siyazi ukuthi sidlulile ekufeni sangena ekuphileni ngoba sithanda abazalwane. Lowo ongathandi uhlezi ekufeni. 15 Wonke umuntu ozonda umzalwane wakhe ungumbulali; niyazi ukuthi akukho mbulali onokuphila okuphakade okuhlezi kuye.

16 NguUthando siyalwazi, ukuthi yena wasibekela phansi ukuphila kwakhe, nathi sifanele ukubeka ukuphila kwethu ngenxa yabazalwane.17Kodwa uma umuntu enemfuyo yezwe bese ebona umzalwane wakhe eswele, amvalele inhliziyo yakhe, uthando lukaNkulunkulu luhlala kanjani kuye na? 18 Bantwanyana, masingathandi ngezwi noma ngezwi kodwa ngesenzo nangeqiniso.

19 Ngungalokho siyakukwazi ukuthi singabeqiniso, siqinise izinhliziyo zethu phambi kwakhe; 20ngoba lapho inhliziyo yethu isilahla, uNkulunkulu mkhulu kunenhliziyo yethu, futhi wazi konke.21 Bathandekayo, uma inhliziyo yethu ingasilahli, sinesibindi phambi kukaNkulunkulu; 22futhinoma yini esiyicelayo siyakwamukela kuye, ngokuba sigcina uYebo wakhe Kristu futhi nithandane, njengoba nje wasiyala. 24 Ogcina imiyalo yakhe uhlala kuNkulunkulu,  noNkulunkulu kuye. Ngalokhu siyazi ukuthi uhlala kithi ngoMoya asinike wona.

Okulandelayo uhlu lwezinto iBhayibheli elizibheka njengezinengiso:

 • Izinto ezingcolile ( Lev. 7:21 )

 • Noma ubani othinta into engcolile, noma ukungcola komuntu noma isilwane esingcolile noma noma yisiphi isidalwa esingcolile esihamba emhlabathini, bese edla noma iyiphi inyama yomhlatshelo weminikelo yokuthula engekaJehova kumelwe anqunywe kubantu bakubo.’”

 • Amasiko amaqaba ( Lev. 18:30 )

 • “Zonke lezi zinengiso ziyazenza kubantu bezwe enginiyisa kulo, izwe lingcoliswe kanje.

 • Izithixo ( 2 IziKr. 15:8; 1 Pet. 4:3 )

 • Izono zabantu ( IHu. 14:1; 53:1 )

 • Ukukhohlisa ( Mika 6:10 )

 • Imiphefumulo elahlekile ( IsAm. 21:8 )

 • Kepha amagwala, nabangakholwayo, nabanengekayo, nababulali, nezifebe, nabathakathi, nabakhonza izithombe, nabo bonke abaqamba amanga, isabelo sabo siyakuba sechibini elivutha umlilo nesibabule, okungukufa kwesibili.

 • Umuntu ohamba phambili (ophambene; ophambukayo (IzA. 3:32; 11:20)

 • Ukubukeka okuqhoshayo ( IzAga 6:16-17 )

 • Ulimi lwamanga ( IzAga 6:17; 12:22 )

 • Izandla ezichitha igazi elingenacala (IzA. 6:17)

 • Inhliziyo embi ecebayo (IzA. 6:18)

 • Izinyawo ezishesha ukona (IzA. 6:18)

 • Ufakazi wamanga okhuluma amanga (IzA. 6:19)

 • Umhlwanyeli wokungezwani (IzA. 6:19)

 • Ububi (IzA. 8:7)

 • Ibhalansi noma isikali esingamanga (IzAga 11:1)

 • Imihlatshelo yababi (IzA. 15:8; 21:27)

 • Indlela yababi (IzA. 15:9)

 • Imicabango yababi (IzA. 15:26)

 • Abazidlayo ngenhliziyo (IzA. 16:5)

 • Ukuthethelela ababi (IzA. 17:15)

 • Ukulahla abalungileyo (IzA. 17:15)

 • Izisindo ezihlukene, ezingathembekile ( IzAga 20:10, 23 )

 • Abahlukahlukene, izilinganiso zokungathembeki (IzA. 20:10)

 • Ukwenqaba ukuzwa umthetho (IzA. 28:9)

 • Imithandazo yesihlubuki (IzA. 28:9)

 • Ukudla inyama yeminikelo yokuthula ngosuku lwesithathu ( Lev. 7:18 )

 • Ezinye izenzo zobulili obufanayo (Lev. 18:22; 20:13; Dut. 23:18) See 

 • Ukuthatha imihlobiso ezithombeni lapho zibhujiswa ( Dut. 7:25-26 )

 • Noma iyiphi imikhuba yokukhonza izithombe ( Dut. 12:31; 13:14; 17:4; 18:9; 20:18; 29:17 )

 • Ukunikela ngesilwane esingaphelele kuNkulunkulu njengomhlatshelo ( Dut. 17:1 )

 • Noma yikuphi ukuhwebelana ngamademoni ( Dut. 18:7-12 )

 • Ukugqoka izingubo zobulili obuhlukile ( Dut. 22:5 )

 • Ukuletha inkokhelo yesifebe noma isifebe endlini kaNkulunkulu ( Dut. 23:18 )

 • Ukushada kabusha kwabangane bangaphambili ( Dut. 24:1-4 )

 • Ukukhohlisa abanye ( Dut. 25:13-16 )

 • Ukwenza izithombe/izithixo ( Dut. 27:15 )

 • Izithixo Zakwa-Amoni ( 1 AmaKh. 11:5 ).

 • Izithombe ZakwaMowabi ( 1 AmaKh. 11:7; 2 AmaKh. 11:13 ).

 • Izithombe ZaseSidoni ( 2 AmaKh. 23:13 )

 • Impepho enikelwa ngabazenzisi ( Isaya 1:13 )

 • Ukudla izinto ezingcolile ( Isaya 66:17 )

 • Ukunikela ngemihlatshelo yabantu ( Jer. 32:35 )

 • Ukuphanga ( Hez. 18: 6-13 )

 • Ukubulala ( Hez. 18: 6-13 )

 • Ukuphinga ( Hez. 18: 6-13 )

 • Ukucindezelwa kwabanye, ikakhulukazi abampofu noma abangavikelekile (Hez. 18:6-13)

 • Ubudlova ( Hez. 18: 6-13 )

 • Ukwephula izifungo ( Hez. 18: 6-13 )

 • Ukuboleka umzalwane ngenzalo ( Hez. 18: 6-13 )

 • Ukulala nowesifazane osesikhathini ( Hez. 18: 6-13 )

 • Ubulukhuni benhliziyo ( Hez. 18: 6-13 )

 • Ukungabi Nabulungisa ( Hez. 18: 6-13 )

 • Ukukhulekela omelene noKristu ( Dan. 11:31; 12:11; Mt. 24:15; 2 Thes. 2:4; IsAm. 13 )

 • Ukulalana Kwezihlobo ( Lev. 19: 6-30 )

 • Izinto ezibaluleke kakhulu kumuntu ( Luka 16:15 )

 • Ezinye izono eziningi zezizwe ( Lev. 18: 26-29; Dut. 18: 9-12; 20: 18; 29: 17; 1 AmaKh. 14: 24; 21: 2, 11; 23: 24; 2 IziKr. 28:3; 33:2; 34:33; 36:14; Hez. 7:3-20; 8:6-17; 16:2-58; 20:4-30; IsAm. )

bottom of page